menu

Privacy Policy & Cookie Policy

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

De Van der Linden Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Van der Linden en onze groepsonderdelen.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Privacy statement en privacybeleid

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

1. Van wie verwerkt Van der Linden persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • klanten en hun vertegenwoordigers;
 • mensen die interesse tonen in onze producten en diensten,
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
 • Medewerkers van Van der Linden.

Let op: als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Om uw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden. Dit doen wij bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle onderdelen van de Van der Linden Groep verwerken persoonsgegevens. De Van der Linden Groep bestaat uit Laagland Participaties en verschillende dochterondernemingen. Waar wij in dit privacy statement spreken over Van der Linden, bedoelen wij de Van der Linden Groep.

Wilt u weten welk onderdeel van de Van der Linden Groep verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met het onderdeel van Van der Linden waar u zaken mee doet.

3. Waarvoor verwerkt Van der Linden persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om een relatie met u te kunnen aangaan

Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld een onderzoek doen om te beoordelen of wij u als huurder kunnen accepteren, of dat wij uw woning mogen verkopen. Hiervoor kunnen wij ook gegevens van u gebruiken die wij van anderen krijgen. Bijvoorbeeld van het Bureau Krediet Registratie (BKR). De gegevens die wij van u ontvangen en over u hebben vastgelegd kunnen wij ook gebruiken om analyses te maken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een bepaald product. Ook mogen wij bij het aangaan van een relatie een kopie van uw identiteitsbewijs maken.

b. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden.

c. Om uw en onze belangen te beschermen

Om uw en onze belangen en die van onze sector te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de sector raadplegen en hier persoonsgegevens in vastleggen. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet. Wij kunnen - ter bestrijding van cybercrime zoals botnets - gegevens van u doorgeven aan derde partijen die zich bezig houden met de bestrijding van cybercrime. Wij doen dat alleen als wij met deze partijen afspraken hebben gemaakt over het zorgvuldige gebruik van uw gegevens.

d. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

e. Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit aangeven bij het onderdeel van Van der Linden waar u zaken mee doet. Wij kunnen uw gebruik van onze website koppelen aan de informatie die bij ons over u bekend is om onze dienstverlening te verbeteren en om voor u relevante advertenties te tonen. Wij kunnen de gegevens die wij van u hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij de dienstverlening aan u verbeteren. We kunnen de analyses ook gebruiken om inzicht te geven aan onze klanten ten behoeve van benchmarkonderzoek.

f. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren

Als u voor uw werk contact heeft met Van der Linden kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om u toegang te kunnen geven tot onze kantoren.

g. Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wij moeten op basis van bepaalde wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) moeten wij bijvoorbeeld een (nader) onderzoek instellen wanneer er sprake zou kunnen zijn van een ongebruikelijke transactie. Ook moeten wij op basis van de WWFT vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar van een bedrijf is waar wij een relatie mee hebben. Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om (geanalyseerde) gegevens over u aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit of aan een toezichthouder binnen of buiten Nederland door te geven. Bijvoorbeeld aan de Autoriteit Financiële Markten. Omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen en verdragen, moeten wij soms gegevens van u verstrekken aan de Nederlandse belastingautoriteit.

h. Voor onze bedrijfsvoering

Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Daar hoort ook bij dat wij weten of u samenwerkt met andere partijen die een risico kunnen opleveren. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, verwerken wij persoonsgegevens.

i. Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

4. Verwerkt Van der Linden ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Om onze rol als bemiddelaar voor verzekeringen goed te kunnen vervullen, verwerken wij soms gegevens over uw gezondheid. Bijvoorbeeld als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten. Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

5. Hoe gaat Van der Linden met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Van der Linden kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Uw persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen van Van der Linden worden uitgewisseld. Maar alleen wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Gegevens waar uw identiteit mee is vastgesteld kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden door een ander onderdeel van Van der Linden waar u zaken mee wilt gaan doen. Als wij optreden als tussenpersoon moeten wij persoonsgegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld met een verzekeraar waarbij u via ons een verzekering heeft afgesloten. Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten.

Uw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de belastingdienst of aan een toezichthouder. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

6. Welke regels gelden voor Van der Linden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Van der Linden onder meer gebonden aan:

 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • De Telecommunicatiewet

 

Waar nodig is de verwerking van persoonsgegevens door de verschillende onderdelen van Van der Linden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Kan ik zien welke persoonsgegevens Van der Linden van mij verwerkt?

Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij het onderdeel van Van der Linden waar u zaken mee doet. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij het onderdeel van Van der linden waar u zaken mee doet.

8. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Van der Linden kunt u terecht bij het onderdeel waar u zaken mee doet.

9. Kan Van der Linden dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.vanderlinden.nl. Eerdere versies kunt u ook inzien via onze website.

 


 

Cookies

De relatie met u staat bij Van der Linden voorop. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van Van der Linden gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

Veilig en vertrouwelijk

De informatie die is opgeslagen in de cookies worden gebruikt voor deze website en kunnen worden gebruikt door derden om persoonsgegevens te verzamelen zoals uw IP adres en u te volgen als u naar een andere website gaat. Dit gebeurt alleen als u toestemming hebt gegeven voor de cookies.

Doeleinden cookies

De informatie die wij uit cookies krijgen, gebruiken wij voor de volgende doelen:

 • om u op een betere en meer persoonlijke manier te kunnen informeren over onze diensten en producten
 • voor het maken van analyses voor onderzoek
 • om de website te verbeteren
 • voor veiligheidsdoeleinden
 • om onze relatie met u als klant te beheren.

Instellingen cookies veranderen

U kunt voorkomen dat websites cookies plaatsen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Dit doet u door uw browserinstellingen aan te passen. U kunt hier ook andere instellingen voor cookies aanpassen, bijvoorbeeld een waarschuwing ontvangen als er cookies worden geplaatst. U moet deze instellingen voor iedere browser die u gebruikt apart aanpassen. Als u cookies van vanderlinden.nl niet accepteert, kan het zijn dat u bij ieder bezoek de vraag krijgt of u cookies accepteert.

 


 

Veelgestelde vragen

Hier staan enkele basisvragen die u misschien over onze privacyverklaring heeft. We raden u aan de uitvoerige verklaring hierboven te lezen voor aanvullende informatie.

Waarom wijzigt Van der Linden haar privacyverklaring?

Met deze wijzigingen voldoen we aan de hoge eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie. Daarvoor hebben we onze privacyverklaring aangepast. We blijven de taal vereenvoudigen en het jargon verwijderen om onze privacyverklaring beter leesbaar en begrijpelijk te maken.

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)/ GDPR?

De Algemene verordening (AVG)/ GDPR is een regelgeving die databescherming voor iedereen in de Europese Unie (EU) verbetert en gelijktrekt. En omdat wij vinden dat al onze klanten profijt kunnen hebben van die regels voeren we deze wijzigingen door. De GDPR vraagt om meer openheid en transparantie van bedrijven over hoe ze persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Ook worden er strengere beperkingen opgelegd wat betreft het gebruik van persoonsgegevens.

Hoe vaak zijn jullie van plan jullie privacyverklaring te wijzigen?

We wijzigen onze privacyverklaring als dat nodig is, zodat ons beleid strookt met de regelgeving, onze producten en onze bedrijfsvoering.

Welke informatie verzamelt Van der Linden over mij?

Van der Linden verzamelt persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens verstrekt door cookies en gelijksoortige technologieën, functionele gegevens zoals registratie- en systeemgegevens, plus aanvullende gebruikersgegevens; zoals prestatie- en activiteitgegevens. Uiteraard verzamelen wij ook persoonsgegevens om overeenkomsten op te kunnen stellen (denk aan huur-/ koopovereenkomsten, maar ook de opdracht tot dienstverlening) en om verplichtingen daaruit na te kunnen komen.

Waar heeft Van der Linden mijn gegevens voor nodig?

Van der Linden gebruikt de gegevens die wij verzamelen om u de beste beleving van onze producten en services te bieden, en om uw ervaringen te verbeteren en personaliseren. We gebruiken de gegevens ook om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u beschikbaar woningaanbod te sturen en om nieuwe producten, services, of andere updates kenbaar te maken.

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

Van der Linden gebruikt de gegevens die wij verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van onze dienstverlening
 • Serviceverbetering
 • Klantenservice
 • Beveiliging, veiligheid en het beslechten van geschillen
 • Communicatie en marketing

Hoe helpt het verzamelen van mijn gegevens bij het verbeteren van service?

We gebruiken deze gegevens om onze systemen veilig te laten werken en om ervoor te zorgen dat wij u de juiste services aanbieden. Daarnaast helpt het begrijpen van hoe en wanneer onze klanten onze systemen gebruiken om nieuwe manieren te bedenken om klanten optimaal te bedienen.

Verkoopt Van der Linden gegevens aan derden?

Nee. Dat hebben we nooit gedaan en dat gaan we ook nooit doen.

Hoe verwijder ik mijn persoonlijke gegevens en wat zijn de gevolgen?

U kunt altijd een mailtje sturen naar privacy@vanderlinden.nl om uw gegevens te laten verwijderen. Wanneer u een zakelijke relatie met Van der Linden heeft (u bent bijvoorbeeld verkoper, koper of huurder) dan gelden de bewaartermijnen. Na deze termijnen kunnen uw gegevens verwijderd worden.

Geeft Van der Linden mijn gegevens aan derden?

Van der Linden deelt alleen gegevens die nodig zijn tot nakoming van overeenkomsten. Wanneer u bijvoorbeeld een reparatieverzoek voor uw huurwoning bij ons indient, zullen uw gegevens gedeeld worden met onze onderhoudspartij om deze reparatie uit te laten voeren. Wij delen uw gegevens dus alleen maar wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Hoelang bewaart Van der Linden mijn gegevens?

Van der Linden bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden van de services, voor het uitvoeren van transacties die u heeft aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren voor verschillende gegevenssoorten in de context van verschillende producten of diensten, kunnen de feitelijke bewaarperiodes aanzienlijk variëren. Zo bewaren we bijvoorbeeld zogenoemde debiteurgegevens in verband met fiscale wettelijke verplichtingen zeven (7) jaar.

Hoe wordt informatie bewaard en beveiligd op de servers van Van der Linden?

Wij zien het als plicht om uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. We bewaren de persoonsgegevens die jij verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen.

Gebruikt Van der Linden cookies om informatie te verzamelen?

Ja, wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën wanneer u onze website bezoekt of onze app gebruikt. Door onze website te bezoeken of onze app te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies en soortgelijke technologieën voor de doeleinden die in onze privacyverklaring worden beschreven. Dit helpt ons om u de best mogelijke ervaring te bieden en zorgt ervoor dat bepaalde delen van onze website goed functioneren. U kunt uw browser- of apparaatinstellingen altijd aanpassen om geen cookies of soortgelijke technologieën te accepteren als u zich hier zorgen om maakt.

Maakt Van der Linden gebruik van advertenties op basis van interesses?

Ja. We werken met externe adverteerders die cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om meer relevante advertenties over Van der Linden op onze website en op het internet te plaatsen. Om advertenties op basis van interesses te plaatsen, combineren de adverteerders niet-persoonsgebonden gegevens die zijn afgeleid uit uw online activiteiten om de advertenties op uw interesses af te stemmen. Uw persoonsgegevens worden hierbij niet gedeeld.

Hoe neem ik contact op met Van der Linden als ik vragen heb over de privacyverklaring?

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar privacy@vanderlinden.nl.