menu

Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens de Van der Linden- websites te gebruiken. Door de Van der Linden-website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Van der Linden-website.

Van der Linden stelt de voorwaarden als pdf-document beschikbaar. De Voorwaarden liggen tevens ter inzage ten kantore van Makelaardij Van der Linden aan de Randstad 23-1 te Almere en zullen op verzoek worden toegezonden.

Algemeen
Deze website is samengesteld door de besloten vennootschap Makelaardij o.g. Van der Linden B.V., statutair gevestigd te Lelystad, nummer Kamer van Koophandel: 39027349, (hierna: 'Makelaardij Van der Linden').

Toegestane gebruik 
U dient zich als gebruiker van de Van der Linden-website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Makelaardij Van der Linden en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Makelaardij Van der Linden, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Makelaardij Van der Linden, waarbij de website binnen de kaders van www.vanderlinden.nl verschijnt) aan te brengen, indien Makelaardij Van der Linden daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@vanderlinden.nl

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Makelaardij Van der Linden zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom 
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Makelaardij Van der Linden en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Makelaardij Van der Linden in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Makelaardij Van der Linden.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Makelaardij Van der Linden en/of haar leveranciers, behoudt Makelaardij Van der Linden zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring 
Makelaardij Van der Linden is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Makelaardij Van der Linden zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Makelaardij Van der Linden is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Makelaardij Van der Linden is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Makelaardij Van der Linden worden aangeboden.

Makelaardij Van der Linden is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Makelaardij Van der Linden.

Makelaardij Van der Linden garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Makelaardij Van der Linden garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Makelaardij Van der Linden garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met Makelaardij Van der Linden. Makelaardij Van der Linden is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Makelaardij Van der Linden.

U vrijwaart Makelaardij Van der Linden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.